Thông báo
Điều chỉnh dung lượng tài khoản Google Workspace

Sau ngày 30/06/2022, theo chính sách lưu trữ mới, chúng tôi sẽ điều chỉnh bộ nhớ cho mỗi tài khoản là 30GB.